Monthly Archives: فوریه 2019

در سالهای گذشته مشکل جدی برای زنبورداران در سراسر دنیا به وجود آمده است که دلایل عمده ای دارد. از جمله این مشکل ها میتوان به روی آوردن عسل به منابع غیر طبیعی و البته ناسالم اشاره کرد. چندین سال قبل زنبورداران منطقه ای در فرانسه به نام آلزاس که سهم زیادی در تولید عسل فرانسه دارد که دارای 2500 زنبوردار و 35000 کلنی زنبور عسل میباشد که هزار تن از سهم تولید کل فرانسه که حدود بیست هزار تن است را دارا میباشد با عسلی با رنگ های غیر معمول مواجه شدند که باعث ترس و نگرانی شد. عسل برداشت شده به رنگ آبی بود که پس از مطلع کردن ادارات مربوطه به دنبال دلیل این اتفاق رفتند.پس از مدتی تحقیق مشخص شد که زنبورها از زباله و پسماند یک شرکت بزرگ شکلات و اسمارتیز سازی به نام (ام ام) تغذیه میکنند .این امر در حال حاضر به دلیل تغییرات اقلیمی در حال گسترش است. هر چند که این شرکت گفته است که در حال حاضر از روش های تازه ای برای شستن و نگهداری ظروف استفاده میکند و این کار در فضای بسته انجام میگیرد تا از ورود زنبورهای گرسنه برای نوشیدن مواد جلوگیری کنند اما در دیگر نقاط هم امکان تکرار این اتفاق وجود دارد.