اسپری اسید فرمیک دی ونگ ٤٥٠

0 نظر
موجود

توصیف محصول

  نام محصول: اسپری فرمیک اسید دی ونگ ٤٥٠
مواد موثر: اسید فرمیک
شکل مواد: مایع روشن با تکه های کوچک زرد رنگ
موارد استفاده:
برای کشتن کنه واروا و قابلیت نفوز در سیستم تنفسی