اسپری اسید فرمیک

1 نظر
موجود

توصیف محصول

نام محصول: اسپری فرمیک اسید
مواد موثر: اسید فرمیک
شکل مواد: مایع روشن با تکه های کوچک زرد رنگ
موارد استفاده:
برای کشتن کنه واروا و قابلیت نفوز در سیستم تنفسی