بیاگرا

0 نظر
موجود

توصیف محصول

 

انواع ویتامین ها،مواد معدنی و مورد نیاز برای زنبور عسل در بیاگرا

بیاگرا منبع مواد مورد نیاز اعم از مواد معدنی و انواع ویتامین هاست.
بیاگرا موجب تحریک و تقویت ملکه زنبور عسل برای تخمریزی میشود.
بیاگرا در تقویت زنبور عسل و مقاوم شدن در برابر انواع بیماری ها موثر است.
در کمک به زنبور برای زمستان گذرانی و کاهش تلفات موثر است.
با توجه به تقویت تخمریزی سبب افزایش جمعیت شده و تولید کندو را نیز بهبود میدهد.

با مصرف بیاگرا زنبور ها بیشتر از شربت استقبال میکنند.