داروی ضد کنه واروا آپیستان

0 نظر
موجود

توصیف محصول

این دارو برای بیماری کنه در زنبور مورد استفاده قرار میگیرد و ماده ی موثر
ان فلووالینات میباشد آپیستان در اصل انحصار و ساخت ان متعلق به کشور انگلستان میباشد .مزایای استفاده از این دارو کاربرد آسان ،کنترل موثر انگل واروا و باقی نگذاشتن اثرات جانبی بر روی عسل.