بای وارول

 • Out Stockبای وارول BayvarolQuick View

  بای وارول Bayvarol

  تماس بگیرید

  بای وارول نوار فلومترین برای کنترل کنه واروا میباشد
  این دارو با جلوگیری از انتقال پیام عصبی باعث نابودی انگل میشود
  بای وارول در بن داروهای شیمیایی یکی از مورد قبول ترین ها است چون تاثیر زیادی بر عسل و موم جا نمیگذارد