آپیستان

  • داروی ضد کنه واروا آپیستان

    تماس بگیرید

    این دارو برای بیماری کنه در زنبور مورد استفاده قرار میگیرد و ماده ی موثر
    ان فلووالینات میباشد آپیستان در اصل انحصار و ساخت ان متعلق به کشور انگلستان میباشد .مزایای استفاده از این دارو کاربرد آسان ،کنترل موثر انگل واروا و باقی نگذاشتن اثرات جانبی بر روی عسل.